Reiko Goto

California
Architecture/Environment
Artist in Residence, 2008
Artist in Residence, 1989
http://collinsandgoto.com/reiko-goto/