lê thi diem thúy

Massachusetts
Writing
Artist in Residence, 1997